☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Wtorek 03.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 34/2022

ZARZĄDZENIE NR 34/2022
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za wysokie wyniki sportowe w 2021 roku


     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały nr XXVII/188/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 23.11.2016 r. poz. 10008 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.


1. Przyznaję stypendium sportowe zawodnikom i trenerom wymienionym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. Stypendia sportowe przyznane zostają na czas określony od miesiąca lutego do grudnia 2022 roku.
3. Sposób, termin oraz forma wypłaty stypendium określona zostanie w umowie.

§ 2.

    Przyznaję nagrody oraz wyróżnienia sportowe zawodnikom i trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej wymienionym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

    Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej.

§ 4.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2022-02-25 12:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2022-02-25 12:27:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593602