Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 62/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295), zarządza się co następuje:

§ 1. 

W zarządzeniu nr 168/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zmianie ulega:

1) załącznik nr 4, który otrzymuje brzmienie:

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU IREKREACJI WOSTROWI MAZOWIECKIEJ – KORTY

Lp.

Rodzaj świadczonej usługi

Cena brutto

do 1600

po 1600

1.

Bilet wstępu na tenis ziemny

20,00 zł/godz.

25,00 zł/godz.

2.

Wypożyczenie rakiety

7,00 zł/godz.

3.

Wypożyczenie maszyny do podawania piłek

20,00 zł/godz.

4.

Karnet wstępu tenis ziemny – 10 godzin, ważny 60 dni

200,00 zł/karnet

Uwagi do tabeli:

1. Zakup biletu wstępu lub karnetu uprawnia do korzystania z jednego kortu.”;

2) załącznik nr 5, który otrzymuje brzmienie:

CENNIK POZOSTAŁYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ – obowiązuje na wszystkich obiektach

1. Opłaty wpisowego na organizowane imprezy sportowe i rekreacyjne

Lp.

Nazwa imprezy

Cena brutto wpisowego na organizowaną imprezę

1.

Amatorska Liga Piłki Nożnej

300,00 zł

2.

Amatorska Liga Piłki Siatkowej

300,00 zł

3.

Liga Bowlingowa

300,00 zł

4.

Turniej Tenisa Ziemnego

25,00 zł

5.

Turniej Tenisa Stołowego

20,00 zł

6.

Półkolonie (wakacje i ferie zimowe)

390,00 zł

2. Opłaty za wynajem powierzchni reklamowej na obiektach ośrodka – 20,00 zł brutto za m2 miesięcznie

1) Na wniosek organizacji działających na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w ramach porozumienia z Ośrodkiem usługa jest bezpłatna, ale z ograniczeniem do 6 m2 powierzchni na każdą reklamę oraz maksymalnie dwóch reklam danego podmiotu. Przy wynajmie większej powierzchni obowiązuje 50% ceny.

2) Dla obliczenia powierzchni reklamy o nieregularnym kształcie przyjmuje się możliwie najmniejszą powierzchnię prostokąta, w którym zmieści się reklama.

3. Pozostałe uwagi:

1) Zakłady pracy mogą ubiegać się o korzystanie z obiektów na dogodniejszych warunkach określanych w umowie bądź porozumieniu.

2) MOSiR udostępnia bezpłatnie miejskie obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne Klubom Sportowym realizującym zadania własne Miasta z zakresu kultury fizycznej zgodnie z zawartym porozumieniem.”.

§ 2. 

Określenie cen nie stoi w sprzeczności z przepisami szczególnymi wynikającymi z ustaw.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.05.2022 r.

 

wz. Burmistrza Miasta
/-/Daniel Choinka

 

 

 

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2022-04-26)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-04-28 09:44:31)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki