☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Wtorek 03.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 69/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka dla uzdolnionych uczniów

Zarządzenie Nr 69/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka dla uzdolnionych uczniów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz § 1 uchwały nr XVIII/189/2020 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie określenia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 21 lipca 2020 r. poz. 7952) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Przyznaję stypendium dla uzdolnionych uczniów, uczniom oraz absolwentom szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka:

1) stypendium dla uczniów, którzy w roku szkolnym, w którym przyznawane jest stypendium, brali udział w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym lub tematycznym o zasięgu co najmniej wojewódzkim i uzyskali tytuł laureata lub finalisty, otrzymują uczniowie wymienieni w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) stypendium dla absolwentów, którzy w wyniku klasyfikacji końcowej roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przyznawane jest stypendium, osiągnęli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych najwyższą w szkole średnią ocen, otrzymują absolwenci wymienieni w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Stypendium przyznawane jest jednorazowo w formie pieniężnej.

3. Stypendysta otrzymuje okolicznościowy dyplom podczas obchodów Dni Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2. 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Pełna treść zarzadzenia wraz z załącznikami

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-05-06)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-05-09 09:39:40)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593602