Porządek obrad

Ostrów Mazowiecka 11 października 2022 r.

BR. 0002.10 2022

Zawiadamiam, że XLI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559, 583,1005,1079 i 1561),
odbędzie się w dniu 19 października, 2022 r. w środę w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Sesja rozpocznie się o godz. 1400

Sesja może się odbywać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sesja transmitowana będzie  na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z XXXVII, XXXVIII, XXXIX i XL  sesji Rady Miasta.
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez Miasto Ostrów Mazowiecka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej,(plik pdf 130 KB)
 2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., (plik pgf 1270 KB)
 3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2035, (plik pdf 3389 KB)
 4. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej,(plik pdf 131KB) 
 5. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.(plik pdf 131 KB)
 1. Podjęcie uchwał
 1.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka,(plik pdf 183 KB)
 2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.(plik pdf 373 KB)
 1. Podjęcie uchwal
 1. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,(plik pdf 180 KB)
 2. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, (plik pdf 254 KB)
 3. w sprawie  dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, (plik pdf 144 KB)
 4. w sprawie powierzenia spółce komunalnej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zadania własnego Miasta Ostrów Mazowiecka dotyczącego prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowania odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, (plik pdf 138 KB)
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (plik pdf 786 KB)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w Ostrowi Mazowieckiej. (plik pdf 129 KB)
 2. Podjęcie uchwał :
 1. w sprawie przedłużenia ulic na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, (plik pdf 342 KB)
 2. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.(plik pdf 369 KB)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/31/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka. (plik pdf 138 KB )
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. (plik pdf 265 KB) 
 3. Sprawozdanie z działalności Spółek, których organem założycielskim jest miasto Ostrów Mazowiecka: ZEC, ZGK i TBS za okres 2021 r.
 4. Informacja o realizacji budżetu miasta za okres 6 miesięcy 2022 r.
 5. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2022 r.
 6. Informacje:
    1. z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
     z wykonania uchwał Rady,
    2. Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Wolne wnioski i sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2022-10-11)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2022-10-12 10:33:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2022-10-12 10:33:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki