Porządek obrad

Ostrów Mazowiecka 15 listopada 2022 r.

BR. 0002.11 2022

Zawiadamiam, że XLII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559, 583,1005,1079 i 1561),
odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. w środę w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Sesja rozpocznie się o godz. 1400

Sesja może się odbywać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sesja transmitowana będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XLI  sesji Rady Miasta.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (plik pdf 1217 KB),
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2035 (plik pdf 3421 KB),
 3. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (plik pdf 155 KB).
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (plik pdf 155 KB).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych (plik pdf 163 KB).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego nad stawem w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja” (plik pdf 231KB ).
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przystąpienia Miasta Ostrów Mazowiecka do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 (plik pdf 176 KB),
 2.  w sprawie przystąpienia Miasta Ostrów Mazowiecka do realizacji Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (plik pdf 165 KB).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/53/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Ostrowi Mazowieckiej (plik pdf 158 KB).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (plik pdf 160 KB).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka (plik pdf 222 KB).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (plik pdf 200 KB).
 5. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2022 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Ostrów Mazowiecka w roku szkolnym 2021/2022.
 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2021 r.
 8. Informacje:
  1. a. z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

 b.  Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

17. Wolne wnioski i sprawy różne.

18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert Krajewski

Wytworzył:
Robert Krajewski
(2022-11-15)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2022-11-16 10:00:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2022-11-21 14:08:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki