ZARZĄDZENIE NR 173/2022

ZARZĄDZENIE NR 173/2022
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2023 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.


     Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 i poz.1812) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

     Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2023 roku przez organizacje pozarządowe.

§ 2. 

     Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 

     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 

     Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 5. 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Wzór oferty

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2022-12-13 14:19:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2022-12-13 14:23:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki