ZARZĄDZENIE NR 73/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 73/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

W zarządzeniu nr 124/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zmianie ulega załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie:

„CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU IREKREACJI WOSTROWI MAZOWIECKIEJ – BOISKO/LODOWISKO "OMEGA"

I. Ceny brutto biletów wstępu i innych usług – lodowisko

Lp.

Rodzaj świadczonych usług

Dni powszednie

Soboty, niedziele i święta

Stawka
(w zł)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

Stawka
(w zł)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

1.

Normalny – 1 godzinny

12,00

0,25

15,00

0,30

2.

Normalny – 2 godzinny

19,00

0,25

21,00

0,30

3.

Ulgowy – 1 godzinny

10,00

0,20

12,00

0,25

4.

Ulgowy – 2 godzinny

13,00

0,20

17,00

0,25

5.

Bilet wstępu grupowy szkolny – 1 godzinny

5,00

0,15

6,00

0,15

6.

Bilet wstępu feryjny – 1 godzinny

5,00

0,10

-

-

Lp.

Dodatkowe usługi – lodowisko

Stawka (w zł)

1.

Wypożyczenie łyżew

8,00 za parę/wejście

2.

Ostrzenie łyżew

18,00 za parę

3.

Wypożyczenie kasku

5,00 za sztukę/wejście

4.

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy na łyżwach

5,00 za sztukę/wejście

Uwagi do tabeli:

1) Bilet wstępu ulgowy – dotyczy dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich oraz studentów do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów po okazaniu ważnej legitymacji emeryt/rencista, osób niepełnosprawnych za okazaniem ważnej legitymacji oraz zasłużonych honorowych dawców krwi za okazaniem ważnej legitymacji.

2) Bilet wstępu grupowy szkolny – dotyczy grup zorganizowanych uczniów (grupa od 10 do 15 osób plus opiekun).

3) Bilet wstępu feryjny – dotyczy dzieci, młodzieży uczącej się i studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Bilet ważny do godziny 1700 w dni powszednie. Bilet feryjny obowiązuje w terminach ferii zimowych w województwie mazowieckim.

4) Do wejścia bezpłatnego na lodowisko uprawnieni są:

a) Opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

b) Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły 18 lat.

5) Brak możliwości łączenia ulg.

II. Ceny biletów wstępu i innych usług – boisko wielofunkcyjne

– Wejście na teren boiska wielofunkcyjnego w okresie i godzinach funkcjonowania jest bezpłatne.

III. Pozostałe ceny biletów – OMEGA

Lp.

Rodzaj świadczonych usług – lodowisko OMEGA

Dni powszednie

Soboty, niedziele i święta

Stawka (zł/godz.)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

Stawka (zł/godz.)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

1.

Bilet wstępu ulgowy na lodowisko dla grup zorganizowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka i ich jednostek organizacyjnych, które wspólnie prowadzą rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (bilet obejmuje udostępnienie łyżew i kasków)

12,00

0,25

12,00

0,25

 

2.

Bilet wstępu ulgowy feryjny na lodowisko dla grup zorganizowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka i ich jednostek organizacyjnych, które wspólnie prowadzą rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (bilet obejmuje udostępnienie łyżew i kasków) – obowiązuje w dni powszednie do godziny 1700

10,00

0,15

-

-

”.

§ 2. 

Określenie cen nie stoi w sprzeczności z przepisami szczególnymi wynikającymi z ustaw.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-06-27)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-06-27 15:21:04)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki