ZARZĄDZENIE NR 98/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 98/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) oraz § 3 pkt 1 uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się opłatę za dzierżawę terenu przy obiekcie wielofunkcyjnym OMEGA
o powierzchni 3 000 mw kwocie 2100,00 zł brutto dla Katarzyny Sieradzkiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Katarzyna Sieradzka Działalność Artystyczno – Teatralna „VEGAS” z siedzibą Bojanowo 4, 06-540 Radzanów, NIP 5262609897,  w celu zorganizowania „Wesołego miasteczka”.

2. Cena dotyczy dzierżawy terenu w dniach 9 – 13 sierpnia 2023 r.

3. Mapka z zaznaczeniem dzierżawionej części terenu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Burmistrza Miasta

/-/Daniel Choinka

 

Pełna treść zarządzenia wraz załącznikiem

 

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2023-08-08)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-08-18 15:27:14)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki