POSTANOWIENIE NR 92/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z dnia 29 sierpnia 2023 r.

POSTANOWIENIE NR 92/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I postanawia, co następuje:
§ 1. Dokonuje się aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka ustalonych postanowieniem Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 4958 i poz. 10072, z 2020 r. poz. 3961, z 2021 r. poz. 4481 oraz z 2023 r. poz. 5393).
§ 2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w § 1, uwzględniający aktualizację opisu granic obwodów głosowania, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.
§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce I.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Miasta Ostrów Mazowiecka.
 
Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I
/-/ Kamil Skwiot
Wytworzył:
Kamil Skwiot
(2023-08-29)
Udostępnił:
Duda Michał
(2023-08-30 09:34:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2023-08-30 09:39:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki