ZARZĄDZENIE NR 119/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 2 października 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 119/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2 października 2023 r.

w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 9 a ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej(Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535, 1606), oraz Uchwały Rady Miasta Nr LI/434/2023 z dnia 12.09.2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Ostrowi Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. z 2023 poz. 10328), zarządzam co następuje:

§ 1. 

1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem", w składzie:

1) Adriana Borowa - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) Agnieszka Gwardiak - przedstawiciel organizacji pozarządowej,

3) Lidia Runo - przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4) Łukasz Grabowski - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji,

5) Monika Gniazdowska - przedstawiciel oświaty,

6) Małgorzata Leszczyńska - przedstawiciel ochrony zdrowia,

7) Jolanta Konrad - kurator zawodowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego.

§ 2. 

Traci moc Zarządzenie Nr 174/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-10-02)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-10-06 15:42:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2023-10-06 15:42:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki