ZARZĄDZENIE NR 150/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji Biegu Tropem Wilczym organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zarządzenie Nr 150/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad realizacji Biegu Tropem Wilczym
organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Wyznacza sie termin Biegu Tropem Wilczym organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej na dzień 3 marca 2024 r.

§ 2. 

1. Wprowadza się opłatę wpisową od każdego uczestnika biegu, w wysokości:

1) 40 zł brutto - w przypadku opłaty dokonanej przed dniem 3 marca 2024 r.;

2) 60 zł brutto - w przypadku opłaty dokonanej w dniu 3 marca 2024 r.

2. Opłata wpisowa dokonywana w dniu 3 marca 2024 r. przyjmowana jest wyłącznie w kasie MOSiR.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-12-29)
Udostępnił:
Subda Renata
(2024-01-08 15:40:57)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki