☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Wtorek 25.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Burmistrza Miasta

 
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 ze zmianami)
ogłasza otwarty konkurs ofert
na zadania realizowane w 2007 roku przez organizacje pozarządowe, poprzez zlecenie  w formie wspierania zadania:
- organizacja nowatorskich form spędzania wolnego czasu mieszkańców miasta, imprezy plenerowe, konkursy, seminaria i wystawy
 
I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania na rok 2007 wynosi 15 000zł.
Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia  w dniu konkursu.
 
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz.873 ze zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotacje.
4. Przyznana dotacja zostanie przekazana na podany w ofercie rachunek bankowy.
5.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka a oferentem, zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
6. Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy lub cofnąć dotację, w przypadku, gdy:
a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;
c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
d) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.
7. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta z wyżej wymienionych przyczyn, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na zadanie realizowane przez inny podmiot wyłoniony w drodze dodatkowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie, przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania
1.Zadanie, o którym mowa w pkt 1winno być zrealizowane do 10 grudnia  2007 roku  z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami  i przepisami w zakresie opisanym w ofercie
2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.
 
IV. Oferty i termin składania
1. Kompletne oferty dotyczące realizacji zadania należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 2.07.2007r do 10.09.2007r w godzinach od 8.00 do 16.00 w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ( pokój nr 6)
2. Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dokumenty wynikające z druku wzoru ofert
3.Oferty należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005, Nr 264, poz.2207).
4. Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.ostrowmaz.pl
5. Oferty złożone na innych drukach niż wskazane w pkt. 3, niekompletne lub złożone po terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych.
 
 
 
 
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Konkurs rozstrzyga Zespół Opiniujący, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania w terminie do 30 września 2007 roku.
2. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena:
- merytoryczna złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania;
- możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej;
- przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania;
- udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania;
- zgodności tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy
 
 
 Pobierz:
 
Wytworzył:
Lidia Runo
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2007-06-29 13:19:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2007-06-29 13:35:35)
 
 
ilość odwiedzin: 5480202

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X