☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. Wymagane dokumenty:

    Formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), wraz z załącznikami (ZIN-1), (ZIN-2), (ZIN-3) , który obowiązuje od dnia 01 lipiec 2019r.

Formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach (INRL- 1) należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na podatek (dotyczy roku 2017, 2018  oraz do dnia 30 czerwca 2019).

Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego (INRL-1) należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na podatek (dotyczy  lat  ubiegłych).

2 . Miejsce składania dokumentów:

      Kancelaria Urzędu- pokój Nr 1 w godzinach 8.00- 16.00

3.  Tryb odwoławczy:

      Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję ( odwołanie składa się w kancelarii UM Ostrów Mazowiecka w godzinach pracy Urzędu tj.8.00-16.00)

      Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

4. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Realizacji Budżetu UM Ostrów Mazowiecka – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat (pokój Nr 12.)

5. Podstawa prawna

       Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)

       Uchwała Nr XLI/354/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 października 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, obowiązuje w roku 2023.

       Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązuje w roku 2022, 2021 i 2020.

       Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016r.,  obowiązuje w roku 2018 i 2019

 

6. Terminy płatności podatku od nieruchomości osób fizycznych:

      I rata - do 15 marca każdego roku

      II rata do 15 maja każdego roku

      III rata do 15 września każdego roku

      IV rata do 15 listopada każdego roku

 

Od dnia 01 stycznia 2016r. podatek od nieruchomości do kwoty 100 zł. płatny

 jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do dnia 15 marca 2016r.

 

7. Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy wskazany w decyzji.

 

Wytworzył:
Marzena Siulkowska
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-23 10:31:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Siulkowska Marzena
(2022-12-13 13:52:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593230