☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób fizycznych

                           PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                               

 

  1. Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają :

      grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

      Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

   2. Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
             - dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni , rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
             - dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

   3. Podatek rolny: 

              w roku 2023 wynosi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 185,125 zł. od 1ha przeliczeniowego

- dla gruntów pozostałych -370,25 zł. od 1 ha fizycznego

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023r. (M.P. z 2022., poz. 995)

w roku 2022 wynosił:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - 153,70 zł. od 1 ha przeliczeniowego,

- dla gruntów pozostałych - 307,40 zł. od 1 ha fizycznego.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P z 2021, poz.951)

w roku 2021 wynosi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - 146,375 zł. od 1 ha przeliczeniowego,

- dla gruntów pozostałych - 292,75 zł. od 1 ha fizycznego.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020, poz.982)

w roku 2020 wynosi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - 146,15 od 1 ha przeliczeniowego,

- dla gruntów pozostałych -292,30 zł. od 1 ha fizycznego.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

(M.P. z 2019, poz.1017)

w roku 2019 wynosi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - 135,90 zł. od 1 ha przeliczeniowego,

- dla gruntów pozostałych - 271,80 zł. od 1 ha fizycznego.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

(M.P. z 2018, poz.1004)

w roku 2018 wynosi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - 131,225 zł. od 1 ha przeliczeniowego,

- dla gruntów pozostałych - 262,45 zł. od 1 ha fizycznego.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017, poz.958). 

4. Wymagane dokumenty:

       Formularz informacji o gruntach IR-1 wraz z załącznikami (ZIR-1) , (ZIR-2) i (ZIR-3) - obowiązuje od 01 lipca 2019r.

    Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego (INRL-1) należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na podatek (dotyczy lat ubiegłych).

5. Jednostka odpowiedzialna :
     Wydział Realizacji Budżetu UM Ostrów Mazowiecka – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat (pokój Nr 12 ),
 

6.  Podstawa prawna :
     Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020, poz. 333 z późn. zm.)

7. Tryb odwoławczy:

       Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka w godzinach pracy Urzędu tj.8.00-16.00)
       Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

8. Terminy płatności podatku rolnego:

 I rata - do 15 marca każdego roku

 II rata - do 15 maja każdego roku

 III rata - do 15 września każdego roku

 IV rata - do 15 listopada każdego roku

Od dnia 01 stycznia 2016r. podatek rolny do kwoty 100 zł. płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do dnia 15 marca 2016r.

  9. Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy wskazany w decyzji.

Wytworzył:
Marzena Siulkowska
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-23 13:04:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Siulkowska Marzena
(2022-12-13 14:09:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593230