Podatek rolny od osób prawnych

                Podatek rolny od osób prawnych

1. Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają - grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

    Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

2. Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
    - dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni , rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
    - dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków,

3. Podatek rolny:

      w roku 2024 wynosi

      - dla gruntów gospodarstw rolnych – 224,075 zł. od 1ha przeliczeniowego

      - dla gruntów pozostałych - 448,15 zł. od 1 ha fizycznego

      Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024r. (M.P. z 2023., poz. 1129)

     w roku 2023 wynosi

      - dla gruntów gospodarstw rolnych – 185,125 zł. od 1ha przeliczeniowego

      - dla gruntów pozostałych - 370,25 zł. od 1 ha fizycznego

      Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023r. (M.P. z 2022., poz. 995)

      w roku 2022 wynosi:

      - dla gruntów gospodarstw rolnych - 153,70 zł. od 1 ha przeliczeniowego,

      - dla gruntów pozostałych - 307,40 zł. od 1 ha fizycznego.

      Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P.2021, poz. 951)

      w roku 2021 wynosi:

      - dla gruntów gospodarstw rolnych - 146,375 zł. od 1 ha przeliczeniowego,

       - dla gruntów pozostałych - 292,75 zł. od 1 ha fizycznego.

      Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P.2020, poz.982)

      w roku 2020 wynosi:

       - dla gruntów gospodarstw rolnych - 146,15 zł. od 1 ha przeliczeniowego,

       - dla gruntów pozostałych - 292,30 zł. od 1 ha fizycznego.

      Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

      (M.P.z 2019, poz.1017)

      w roku 2019 wynosi:

      - dla gruntów gospodarstw rolnych - 135,90 zł. od 1 ha przeliczeniowego,

      - dla gruntów pozostałych - 271,80 zł. od 1 ha fizycznego.

      Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

      (M.P. z 2018, poz.1004)     

4. Wymagane dokumenty

        Wypełniony formularz deklaracji na podatek rolny (DR-1) wraz z załącznikami (ZDR-1) i (ZDR-2).

5. Termin składania deklaracji do 31 stycznia danego roku.

6. Jednostka odpowiedzialna :

     Wydział Realizacji Budżetu UM Ostrów Mazowiecka – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat (pokój Nr 12 ),
7.  Podstawa prawna :
     Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020, poz. 333 z późn. zm.)

8. Tryb odwoławczy:

      Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka w godzinach pracy Urzędu tj.8.00-16.00)
      Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.   

9. Terminy płatności podatku rolnego:

       31 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca, 15 sierpnia, 15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia

10. Wpłat można dokonać na konto Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

                  nr 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001         

Wytworzył:
Marzena Siulkowska
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-27 12:38:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Siulkowska Marzena
(2023-12-08 10:43:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki