Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również na jaki cel wnioskodawca zamierza go wykorzystać,
  2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy.

Opłaty:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka – pok. 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
  2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

pok. 110

tel. 29 679 54 31

Podstawa prawna:

Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

Wytworzył:
Katarzyna Pławska
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-26 15:50:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-08-30 11:45:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki