Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka


Dotyczy:
1. Uaktualnienia danych wieczystego użytkownika w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego w obrocie wtórnym.
2. Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).
3. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zmianę użytkownika wieczystego, w załączeniu:
- dokumenty przenoszące nabyte prawo (akt notarialny, postanowienie Sądu),
-
informacja o warunkach uzyskania bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu niskich dochodów.

Opłaty:
Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka - pok. 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu jednego miesiąca.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, a od aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
pok. 111

tel. 29 679 54 42

Podstawa prawna:
Art.77 - art.81 – przy użytkowaniu wieczystym oraz art.87 – 88 przy trwałym zarządzie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

Wytworzył:
Mieczysław Rejniak
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-26 15:56:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-08-30 11:46:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki