Zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości

 

 

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości,
2. Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości,
3. Wypis z rejestru gruntów (katastru nieruchomości) i kopia mapy ewidencyjnej (mapy katastralnej) obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi,
4. Projekty podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną,
5. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
6. Wykaz zmian gruntowych,
7. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
8. Opinię w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka - pok. 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 - do 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy,

- wydanie decyzji podziałowej.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Pok. 111,

tel. 29 679 54 34.

Podstawa prawna:

  1. Art. 92 do art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz.2663).

 

 

 

 

Wytworzył:
Krzysztof Figiel
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-26 15:43:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-08-30 11:50:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki