Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – druk do pobrania

2. Załączniki do wniosku:

- wypis z ewidencji gruntów,

- odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia,
- dokument świadczący o prawnym nabyciu prawa użytkowania wieczystego,

- dokumenty potwierdzające następstwo prawne/ w szczególności postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności występuje osoba prawna.

- pisemne pełnomocnictwo – jeżeli strona działa przez pełnomocnika.

Uwaga:

Użytkownik wieczysty przed złożeniem wniosku, winien doprowadzić do zgodności zapisów zawartych w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków z rzeczywistym stanem prawnym.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji  w wysokości 10,00 zł (ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zmn. ) 

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości- ustalana indywidualnie po przeprowadzeniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka – pok. 1

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc od momentu zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów (łącznie z operatem szacunkowym)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołania składa się na piśmie za pośrednictwem Burmistrza Miasta.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

pok. 110

tel. 29 679 54 50

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 83 ze zm.).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., Sygn. akt K 29/13 (Dz. U. z 2015 r., poz. 373).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

Uchwała Nr XLIII/208/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wytworzył:
Katarzyna Pławska
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-27 09:07:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-08-30 12:41:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki