Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Dotyczy:

 1. Darowizny nieruchomości oraz wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek (aport).
 2. Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 3. Sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
 4. Sprzedaży nieruchomości na cele publiczne.
 5. Sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

Wymagane dokumenty:

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren na załączonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Opłaty:

 1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
 2. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (tj. koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego oraz koszty notarialne i sądowe).

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka – pok. 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
 2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej, i w razie konieczności, dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości zgodę na taką formę przekazania nieruchomości Po uzyskaniu pozytywnej opinii dokonywana jest wycena i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania.
 3. Następnie zawierana jest umowa notarialna.
 4. Łączny termin postępowania wynosi ok. 3 miesiące, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
 5. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

pok. 111

tel. 29 679 54 42

Podstawa prawna:

Dział II: rozdział 1, rozdział 3 oraz rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

Wytworzył:
Mieczysław Rejniak
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-27 08:32:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-08-30 12:02:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki