Dodatki mieszaniowe

DODATKI MIESZKANIOWE


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – Druk do pobrania
2. Deklaracja o dochodach za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – Druk do pobrania
3. Zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą ( emerytury, renty, zasiłki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, alimenty, stypendia, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z tytułu wynagrodzenia), wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, za ostatnie 3 miesiące.

UWAGA! Właściciele domków jednorodzinnych są obowiązani dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej oraz stan techniczny budynku – zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej – Wydziału Architektury i Budownictwa.

Opłaty:
Nie podlega.

Miejsce złożenia dokumentów:
Pokój Nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, oddział zamiejscowy w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71, poz. 734)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817).

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kosztach utrzymania mieszkania dla poszczególnych tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego określone są szczegółowo w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów:

§ 2. 1. Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:
1) najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 2-5 - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
2) członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli i najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
3) właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
4) osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
5) zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.”Wytworzył:
Marzena Kurzawa
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2006-02-15 10:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
ania ania
(2007-03-01 12:06:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki