☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 17.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr  32/2009
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 kwietnia 2009 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2009 roku przez organizacje pozarządowe.
 
 Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ogłaszam   otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2009 roku przez organizacje pozarządowe, poprzez zlecenie w formie wspierania/ powierzenia zadań z zakresu:
- Pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
- Ochrony i promocji zdrowia,
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
§2
1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań na rok 2009 wynosi 50 000zł.
2.Kwota, o której mowa w ust.1 może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.
§3
Ustala się zasady przyznawania dotacji :
1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz.873 ze zmianami).
2) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji
3) Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się  o dotacje.
4) Przyznana dotacja zostanie przekazana na podany w ofercie rachunek bankowy.
5) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka a oferentem, zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
6) Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy lub cofnąć dotację, w przypadku, gdy:
a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;
c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
d) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.
7) W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta z wyżej wymienionych przyczyn, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na zadanie realizowane przez inny podmiot wyłoniony w drodze dodatkowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie, przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8) Z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.
§4
1.Zadanie, o którym mowa w § 1 winno być zrealizowane do   30 listopada 2009 roku z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie
2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.
§5
1. Kompletne oferty dotyczące realizacji zadania należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 21.05.2009r do 05.06.2009r w godzinach od 8.00 do 16.00 w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ( pokój nr 6)
2. Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dokumenty wynikające z druku wzoru ofert
3.Oferty należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005, Nr 264, poz.2207).
4. Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.ostrowmaz.pl
5. Oferty złożone na innych drukach niż wskazane w pkt. 3, niekompletne lub złożone po terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych.
§6
1. Konkurs rozstrzyga Zespół Opiniujący, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania w terminie do 25 czerwca 2009 roku.
2. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena:
- merytoryczna złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania;
- możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej;
- przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania;
- udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania;
- zgodności tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy

Załącznik: Wzór Oferty


Burmistrz
Mieczysław Szymalski
Wytworzył:
Lidia Runo
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2009-04-22 11:47:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2009-04-22 14:29:32)
 
 
ilość odwiedzin: 4891780

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X