☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 27 /2010

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 1 kwietnia 2010 roku.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku przez organizacje pozarządowe.

 

 Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam   otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku przez organizacje pozarządowe, poprzez zlecenie w formie wspierania/ powierzenia zadania z zakresu:

- Ochrony i promocji zdrowia
§2

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania na rok 2010 wynosi 10 000zł.

2.Kwota, o której mowa w ust.1 może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

§3

Ustala się zasady przyznawania dotacji :

1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).

2) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji

3) Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotacje.

4) Przyznana dotacja zostanie przekazana na podany w ofercie rachunek bankowy.

5) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka a oferentem, zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

6) Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy lub cofnąć dotację, w przypadku, gdy:

a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;

c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

d) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.

7) W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta z wyżej wymienionych przyczyn, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na zadanie realizowane przez inny podmiot wyłoniony w drodze dodatkowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie, przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8) Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

9) Maksymalna wartość dofinansowania oferty wynosi 5000zł.

10) Z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.

§4

1.Zadanie, o którym mowa w § 1 winno być zrealizowane do 30 listopada 2010 roku z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie

2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.

§5

1. Kompletne oferty dotyczące realizacji zadania należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 13.05.2010r do 24.05.2010r w godzinach od 8.00 do 16.00 w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ( pokój nr 6)

2. Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dokumenty wynikające z druku wzoru ofert tj.

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

-Sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok,

-w przypadku wskazania partnera –umowa partnerska,

oraz:

-aktualny statut,

-oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wymaganych prawem- względem ZUS oraz Urzędu Skarbowego,

-oświadczenie o nieubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na ten sam projekt.

3.Oferty należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005, Nr 264, poz.2207).

4. Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.ostrowmaz.pl

5. Oferty złożone na innych drukach niż wskazane w pkt. 3, niekompletne lub złożone po terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych.

§6

1. Konkurs rozstrzyga Zespół Opiniujący, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania w terminie do 7 czerwca 2010 roku.

2. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena:

- merytoryczna złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania;

- możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej;

- przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania;

- udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania;

- zgodności tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy

 
 
 
 
 

 

Wytworzył:
Mieczysław Szymalski
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2010-04-01 15:52:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2010-04-02 11:29:08)
 
 
ilość odwiedzin: 5837218

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X