☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Czwartek 16.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 43/2010

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 09.06.2010 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Na podstawie artykułu 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) , art. 11 ust. 2 w związku z art. 15 ust.1 i 2 ,art.16 oraz art. 17  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przyznaje dotacje organizacjom pozarządowym na realizacje zadań publicznych w 2010 roku z zakresu:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób:

a) Stowarzyszenie Nadzieja

- nazwa zadania: „ Punkt Pomocy Potrzebującym”

- kwota dotacji – 4500zł

b) Gminno Miejskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ Rodzina”

- nazwa zadania – Andrzejkowo- mikołajkowe spotkanie z dziećmi

- kwota dofinansowania -5000zł

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

a) Ostrowski Klub  Koszykówki „ Sokół”

- nazwa zadania: Prowadzenie zajęć sportowych. Organizacja widowiska sportowego na nowym obiekcie.

- kwota dotacji: 4995 zł

b) Uczniowski Ostrowski Ludowy Klub Atletyczny

- nazwa zadania: Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży szkół ostrowskich

-  kwota dotacji: 5000zł

c) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ Iskierka”

-nazwa zadania: Wsparcie drużyny „ Grom- Ostrów”

- kwota dotacji: 5000zł

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

a) Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej

- nazwa zadania: „ Piknik Rodzinny- Średniowieczny Rodowód”

- kwota dotacji: 5000zł

b) Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych „OTIKO”

- nazwa zadania: Warsztat aktorski- rozwój kultury teatralnej wśród młodzieży miasta

- kwota dotacji: 5000zł

4.Ochrony i promocji zdrowia

a) Chrześcijańska Służba Charytatywna

- nazwa zadania: Wystawa EXPO Zdrowie

-kwota dotacji: 5000zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia polega na:

  1. Przygotowaniu umowy dotacyjnej
  2. Kontroli wykonania dotowanego zadania przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  3. Rozliczenie zawartej umowy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka

           

             Burmistrz

    Mieczysław Szymalski

 

Wytworzył:
Mieczysław Szymalski
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2010-06-14 11:57:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2010-06-14 11:59:19)
 
 
ilość odwiedzin: 5842230

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X