☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 01.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na - dostawy do siedziby Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej baterii, materiałów i akcesoriów biurowych (Zadanie nr 1), oraz papieru biurowego do drukarek i kserokopiarek (Zadanie nr 2)

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy (sprzedaż, dowóz i wniesienie do siedziby Zamawiającego) fabrycznie nowych baterii, materiałów i akcesoriów biurowych (Zadanie nr 1), oraz dostawy papieru biurowego do drukarek i kserokopiarek (Zadanie nr 2) wymienionych w formularzu cenowym - załączniku nr 2 do zapytania, dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaproponować taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkt określony w załączniku Nr 2 do Zapytania Ofertowego. W ofertach równoważnych należy wskazać producenta i nazwę oferowanych produktów oraz ich parametry.
  3. Ilości wykazane w załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostawy wynikających z rzeczywistych, aktualnych potrzeb z zachowaniem cen podanych w ofercie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zamówienie towarów w ilościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
  4. Wykonawca zapewni dostawy, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ciągu następnego dnia roboczego od momentu przekazania zamówienia pisemnie, drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  5. Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ujęty w Zapytaniu Ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Cena za materiały i akcesoria ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby.
  6. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w ciągu 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionych faktur (oddzielnie za realizację każdego zadania).
  7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

II. Termin wykonywania zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

IV. Przygotowanie oferty:

Ofertę na realizacje całego zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć:

1) Formularz cenowy - załącznik nr 2.

Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) do dnia 29.05.2014r. do godz. 11.00.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na dostawy materiałów biurowych”.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Zamawiającym:

  1. Pani Marta Pietrzykowska, tel. (29) 679-54-77
  2. Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Załączniki:

Nr 1. Formularz oferty

Nr 2. Formularz cenowy (PDF, XLS)

Nr 3. Wzór umowy

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-05-22)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-05-22 15:46:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-05-22 15:50:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593423