Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie sukcesywnych dostaw tonerów i tuszy do drukarek, faksów oraz kserokopiarek dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie sukcesywnych dostaw tonerów i tuszy do drukarek, faksów oraz kserokopiarek dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, NIP 759-162-50-88, (budynek Ratusza Miejskiego) oraz miejskich jednostek organizacyjnych:

1) Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych, ul. 3 Maja 66, (budynek Ratusza Miejskiego), 07-300 Ostrów Mazowiecka NIP 759-102-42-71;

2) Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Batorego 16, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-163-75-42;

3) Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Zwycięstwa 2,07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-163-75-13;

4) Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. A. Krajowej 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-163-75-36;

5) Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-152-05-67;

6) Gimnazjum Publiczne Nr 1, ul. Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-152-05-15;

7) Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Widnichowska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-152-04-78;

8) Gimnazjum Publiczne Nr 3 ul. Widnichowska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-152-05-38;

9) Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Gr. Roweckiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-169-30-90;

10) Zespół Szkół Publicznych Nr 2, ul. Szk. Podchorążych Piechoty 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-168-98-52;

11) Miejski Dom Kultury, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-120-46-71;

12) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 11 Listopada 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka NIP 759-10-79-007;

13) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-12-68-234;

14) Środowiskowy Dom Samopomocy Typu "A i B", ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-174-03-23;

15) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-14-77-110;

16) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-14-75-720;

17) Zakład Energetyki Cieplnej  Sp.  z o.o.,  ul. H. Trębickiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,  NIP 759-133-24-17;

18) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, ul. Kościuszki 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-160-90-43.

 1. Ilości oraz rodzaje tonerów i tuszy dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz miejskich jednostek organizacyjnych określa formularz cenowy - załącznik nr 2 do zapytania.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (z wyłączeniem pozycji wskazanych w formularzu cenowym - załącznik nr 2). Wykonawca może zaproponować taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe jak produkt określony w załączniku do zapytania. W ofertach równoważnych należy wskazać producenta i nazwę oferowanych produktów oraz ich parametry.
 3. Ilości wykazane w załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na tonery i tusze w okresie od marca 2015 do 31 grudnia 2015 roku. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Miasta Ostrów Mazowiecka/miejskich jednostek organizacyjnych. Wykonawca zapewni dostawę tonerów i tuszy, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Wykonawca zobowiąże się dostarczać towar do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka/miejskiej jednostki organizacyjnej na własny koszt, w godzinach pracy Urzędu Miasta/miejskiej jednostki organizacyjnej, w terminie uzgodnionym telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta/jednostki.
 5. Wszystkie jednostkowe ceny wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ujęty w zapytaniu ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw wynikających z rzeczywistych aktualnych potrzeb Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka/miejskich jednostek organizacyjnych z zachowaniem cen podanych w ofercie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zamówienie towarów w ilościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
 7. Dostarczone tonery i tusze muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, dobrej jakości i wolny od wad technicznych i prawnych.
 8. Wykonawca udzieli 12-miesiecznej gwarancji, liczonej od daty dostawy i zobowiąże się do dostarczenia sprawnych, fabrycznie nowych tonerów i tuszy w czasie 6 godzin roboczych liczonych od chwili otrzymania zgłoszenia o wadliwych i niesprawnych tonerach i tuszach.
 9. W przypadku nieprawidłowego działania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek, które spowodują uszkodzenie urządzeń drukujących i kopiujących, Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawy uszkodzeń na własny koszt, a także ponieść wszelkie koszty związane z transportem uszkodzonego sprzętu.
 10. Wykonawca zobowiąże się do nieodpłatnego odbioru zużytych wkładów tuszy i tonerów.
 11. Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 12. Płatność za każde zrealizowane zamówienie Miasta Ostrów Mazowiecka/miejskiej jednostki organizacyjnej nastąpi osobno przelewem, w terminie 21 dni po dostarczeniu towaru zgodnego z wymaganiami oraz prawidłowo sporządzonej faktury (wystawionej na Miasto Ostrów Mazowiecka/miejską jednostkę organizacyjną).
 13. Wybrany Wykonawca zawrze osobne umowy z Miastem Ostrów Mazowiecka oraz każdą miejską jednostką organizacyjną. Wzór umowy określa załącznik nr 3 do zapytania.

II. Termin wykonania zamówienia: Od marca 2015r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę na zrealizowanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć: Formularz cenowy - załącznik nr 2.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów i tuszy”. (Prosimy nie zamieszczać na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy).

Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) do dnia 13.03.2015r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Zamawiającym:

Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki

1. Ogłoszenie (PDF)

2. Formularz Oferty (DOC, PDF)

3. Formularz Cenowy (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy (PDF)


Ostrów Mazowiecka, dnia 11.03.2015r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA

Informujemy, iż w treści załącznika nr 2 (Formularz Cenowy) dokonano następujących zmian:

1) W pakiecie nr 8 (Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Widnichowska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka), w pozycjach nr 1, 5, 9 oraz 10 doprecyzowano modele urządzeń,

2)  W pakiecie nr 15 (Środowiskowy Dom Samopomocy Typu "A i B", ul. K.Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka), w pozycji nr 4 Zamawiający sprostował typ urządzenia (jest:  HP Laser Jet Pro MEPM225 dn, a powinno być: HP  LaserJet Pro MFP M 225 dn).

Pozostała treść pozostaje bez zmian.

Zamawiający załącza poniżej poprawiony Załącznik nr 2 (DOC, PDF)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-03-06)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-03-06 16:17:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-03-11 16:40:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki