Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie konserwacji i obsługi technicznej części systemu klimatyzacyjnego zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • wykonywanie konserwacji (2 razy w okresie obowiązywania umowy) i obsługi technicznej części systemu klimatyzacyjnego (zakres zamówienia nie obejmuje jednostek podlegających gwarancji) zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta oraz ewentualnego wykonywania napraw części systemu klimatyzacyjnego zainstalowanego  w budynku  Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przez co strony rozumieją usunięcie awarii systemu  klimatyzacji oraz doprowadzenie do poprawnego działania poszczególnych urządzeń i połączeń wchodzących w jego skład.

System składa się z  klimatyzatorów typu:

MULTIINVENTER FUJITSU GENERAL

Modele: AS7UFADR, ASY12USCCW, ASYA09LACM, ASYA12LACM, ASYA30LCCE, AOY30LMAW4,  AOYR30LCT, AOY18LMAK2, AO54UJBMR, AOY12USCC.

Liczba jednostek wewnętrznych (ściennych) - 19 szt.

Liczba jednostek zewnętrznych - 7 szt.

 • ewentualnego wykonywania napraw części systemu klimatyzacyjnego zainstalowanego w budynku  Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (usunięcie awarii systemu klimatyzacji oraz doprowadzenie do poprawnego działania poszczególnych urządzeń i połączeń wchodzących w jego skład).
 1. W przypadku awarii czas reakcji od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nie może przekroczyć 48 godzin.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jest określony w umowie, która jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 3).
 3. Zamawiający w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia przez Wykonawcę zaleca osobiste zapoznanie się ze stanem technicznym i zakresem prac będących przedmiotem zamówienia.
 4. Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Osoby dokonujące obsługi technicznej klimatyzatorów muszą posiadać świadectwa kwalifikacji zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 436).
 5. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.
 6. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za wykonanie jednego przeglądu (konserwacji) =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

1) Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i uprawnień do wykonania zamówienia  - załącznik nr 2,

2) Poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie świadectwa kwalifikacji zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 436).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonywanie konserwacji systemu klimatyzacyjnego”.

Oferty należy składać do dnia 13.05.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel.(29)679-54-35
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Formularz Oferty (DOC, PDF)

2. Oświadczenie (DOC, PDF)

3. Wzór Umowy PDF

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-05-05)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-05-05 15:59:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-05-05 16:03:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki