Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych i kosztorysowych trzech linii oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic: Broniewskiego, Wiśniowa, Bajkowa- Alladyna wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy opracować kompletną dokumentację projektową i kosztorysową trzech linii oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic: Broniewskiego, Wiśniowa, Bajkowa- Alladyna wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Zakres opracowania:

 • ul. Broniewskiego – na odcinku drogi od końca istniejącej linii oświetleniowej do wysokości działki o nr ew. 3747/14 wchodząc z linią oświetlenia w pas drogowy drogi określonej nr ew. 3747/7,
 • ul. Wiśniowa- od skrzyżowania z ulicą Błękitną do końca obecnie istniejącego pasa drogowego wchodząc w drogi wewnętrzne określone nr ew. działek 2106/2, 2107/2, 2070/11, 2142/3, 2142/9, 2145/5
 • ul. Bajkowa i Alladyna – od skrzyżowania z drogą określoną nr ew. działki 848/13 do wysokości działki o nr ew. 857/12.

Każda z trzech dokumentacji musi być wykonana w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz po jednym egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie PDF na płcie CD (część opisowa, rysunki w formacje PDF, kosztorysy w formie edytowalnej). Każda z trzech dokumentacji powinna zawierać w szczególności:

 1. projekt budowlano – wykonawczy – 5 egz.,
 2. przedmiar robót – 1egz.,
 3. kosztorys inwestorski – 1 egz.,
 4. kosztorys ofertowy – 1 egz.,
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,
 6. wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów i inne niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych oraz warunki techniczne wymagane dla przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zezwoleń niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, uwzględnienie wycinki drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów linii oświetleniowych lub ich zabezpieczenia,
 7. inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy,

Mapy do celów projektowych po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający wymaga żeby: dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy była zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia.

Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Dokumentacją projektową oraz kosztorysy nakładcze należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129).

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w oparciu o Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

3. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 4).

II. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą:

1) dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantem posiadającym uprawnienia w zakresie linii energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U.z 2013, poz.1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 z późn. zm) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

2) posiadać wiedzę i doświadczenie:

Należy przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie przynajmniej czterech projektów oświetlenia ulicznego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty.

III. Termin wykonania zamówienia: 12.10.2015 r.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2.
 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 3.
 3. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających:
  1. spełnienie warunku dysponowania projektantami posiadającym uprawnienia w zakresie linii energetycznych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.
  2. należyte wykonanie usług polegających na zrealizowaniu przynajmniej czterech projektów oświetlenia ulicznego.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych i kosztorysowych trzech linii oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic: Broniewskiego, Wiśniowa, Bajkowa- Alladyna wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.”.

(Prosimy nie zamieszczać na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy).

Oferty należy składać do dnia 05.08.2015r. 14.08.2015r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2015r. 14.08.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Czyronis, tel. (29)679-54-44
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2 .Formularz Oferty (DOC, PDF)

3. Wykaz osób i usług (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy PDF

5. Dokumentacja ZIP (Dodano 04.08.2015r)


Ostrów Mazowiecka, dnia 04.08.2015r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ POWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30-31.07.2015r. Zamawiający otrzymał zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych i kosztorysowych trzech linii oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic: Broniewskiego, Wiśniowa, Bajkowa- Alladyna wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę:

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące §2 projektu umowy na wykonanie zadania:

- Zgodnie z zapisami § 2 projektu umowy – Termin Realizacji, Strony ustalają termin realizacji kompletnych dokumentacji wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do 12.10.2015r.

W związku z powyższym, wnioskujemy o zmianę terminu umownego z uwagi na poniższe fakty:

Terminy uzyskania niezbędnych uzgodnień przedstawiają się następująco:

 • Uzyskanie mapy do celów projektowych – ok. 30 dni
 • Uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym – 7-14 dni
 • Uzgodnienie ZUDP – ok. 30 dni
 • Opracowanie projektu – ok. 14 dni
 • Zgłoszenie robót  niewymagających pozwolenia na budowę – 30 dni
 • Kwestia  terminu przeznaczonego na odbiór prac przez Zamawiającego

Biorąc pod uwagę powyższe terminy, łącznie na uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień Wykonawca potrzebuje ok. 120 dni. Istnieje możliwość wykonania pewnych prac projektowych równolegle, ale termin 60 dni na wykonanie zadania jest znacząco za krótki zważywszy, że na powyższe terminy administracyjne Wykonawca nie ma żadnego wpływu.

Odpowiedź Zamawiającego: termin wykonania wspomnianej usługi jest w uznaniu Zamawiającego wystarczający z uwagi na możliwość wykonywania pewnych prac równocześnie tzn. uzgodnienie koncepcji może odbywać się w trakcie oczekiwania na mapy do celów projektowych, a uzgodnienia ZUD odbywają się co 14 dni.

2. Prosimy również o udostępnienie na etapie przetargu technicznych warunków przyłączenia projektowanego oświetlenia.

3. Celem przygotowania oferty uprzejmie proszę o podanie informacji o długościach poszczególnych odcinków linii: ul. Broniewskiego, ul. Wiśniowej, ul. Bajkowej i Alladyna. Proszę również o podanie lokalizacji ul. Alladyna.

4. Jeżeli jest także taka możliwość prosimy o podanie informacji o stanie prawnym działek na których przewidziana jest lokalizacji ww. linii:

Ul. Broniewskiego - nr ew. 3747/14, 3747/7,

Ul. Wiśniowa – nr ew. 2106/2, 2107/2, 2070/11, 2142/3, 2142/9, 2145/5,

Ul. Bajkowa i Alladyna – nr ew. 857/12

lub innych nie wymienionych wyżej.

Odpowiedzi Zamawiającego na pyt. 2, 3 i 4: Zamawiający dołączą informację o warunkach technicznych przyłączenia projektowanego oświetlenia przy ul. Broniewskiego i Wiśniowej, załączniki obrazujące lokalizację i długości linii oświetleniowej oraz załączniki określające stan prawny działek na których przewidujemy budowę linii oświetlenia ulicznego.

Informujemy, iż w treści ogłoszenia o zamówieniu dokonano następujących zmian:

1) w sekcji nr VI i VII zmieniono daty składania i otwarcia ofert:

Jest: "05.08.2015r.", a powinno być: "14.08.2015r."

2) Dodano załącznik pn. „Dokumentacja”.

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.


Ostrów Mazowiecka, dnia 06.08.2015r.

INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Przekazujemy Informację o stanie prawnym działek, na których Zamawiający przewiduje budowę linii oświetlenia ulicznego:

- Działki 21602/2 , 2070/11 (ul. Wiśniowa) oraz 3747/7, 3747/13 (ul. Broniewskiego) należą do prywatnych właścicieli – (Zamawiający wystąpi o wyrażenie zgody na budowę linii);

- Pozostałe działki stanowią własność Miasta Ostrów Mazowiecka.


Ostrów Mazowiecka, dnia 12.08.2015r.

INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż prowadzenie negocjacji z właścicielami działek prywatnych będzie zadaniem Zamawiającego. Zostanie to potwierdzone w treści umowy.

 

 

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2015-07-28)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-07-28 15:03:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-08-12 12:17:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki