Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz. 1579  z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie parku edukacyjno-rekreacyjnego w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 p.n. „Plac pełen radości przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej”.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie parku edukacyjno-rekreacyjnego w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 p.n. „Plac pełen radości przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej”:

Inwestycja zlokalizowana będzie przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 4

W ramach zadania inwestycyjnego jest wykonanie parku edukacyjno-rekreacyjnego do prowadzenia zajęć o tematyce przyrodniczej oraz stymulującego integrację sensoryczną poprzez pobudzenie wrażeń wzrokowych, węchu i dotyku, a także do zabaw, rekreacji i wypoczynku.

Zagospodarowanie terenu obejmuje:

 • Wykonanie placu edukacyjno-rekreacyjnego wyposażonego w obiekty zabawowe, sprawnościowe, wypoczynku i komunalne, 
 • Wykonanie stref zieleni sensorycznej,
 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, nawierzchni żwirowo-tłuczniowej alejek pieszych, nawierzchni mieszanej o funkcji sensorycznej i nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzenia sprawnościowo-zabawowe.

Bilans zagospodarowania terenu o łącznej powierzchni - 847,00 m2 obejmuje :

 1. Elementy istniejące:

a) budynek gospodarczy  - 33,00 m2,

b) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej- 69,00 m2

 1. Elementy projektowane :

a) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej- 31,00 m2,

b) nawierzchnie żwirowo – tłuczniowe  - 74,00 m2,

c) nawierzchnie sensoryczne  - 17,50 m2,

d) nawierzchnie piaskowe  - 206,00 m2,

e) nawierzchnie z płyt betonowych układanych luźno w gruncie – 3,00 m2,

f) tereny zieleni – 414,50 m2,

Wyposażenie zagospodarowania  ( obiekty małej architektury, obiekty rekreacyjne) obejmuje :

 • gra integracyjna „kółko i krzyżyk” – 1 szt,
 • platforma do balansowania – 1 szt,
 • zestaw zręcznościowy z mostkiem – 1 szt,
 • równoważnia – 1 szt,
 • gra plenerowa „ klasy i twister”– 2 szt,
 • ławki z oparciem – 2 szt,
 • kosze na odpady z daszkiem – 2 szt,
 • donice drewniane do eksperymentalnej uprawy roślin - 3 szt,
 • tablica informacyjna – 1 szt,

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia parku edukacyjno-rekreacyjnego wyposażone w urządzenia zabawowe, sprawnościowe, wypoczynkowe i komunalne należy zamontować zgodnie z normą PN-EN 1176:2009, specyfikacją techniczną oraz posiadać atesty i certyfikaty zgodności z w/w normą, wydane przez jednostkę certyfikacyjną posiadającą stosowną akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji a także posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Nie dopuszcza się certyfikatów modułowych.

Każde urządzenie winno być oznakowanie tabliczką znamionową, pozwalającą zidentyfikować producenta, datę produkcji, numer katalogowy lub nazwę urządzenia oraz numer normy, zgodnie z którą urządzenia wyprodukowano.

Wszystkie montowane urządzenia winny być przeznaczone na publiczne place  edukacyjno-rekreacyjne, zabaw.

Urządzenia należy trwale połączyć z gruntem zgodnie z wytycznymi  producenta oraz normą PN-EN 1176. Sposób zamontowania urządzeń, będący warunkiem prawidłowego i zgodnego z normami posadowienia i późniejszego użytkowania urządzeń, powinien przebiegać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Dobór wielkości i głębokości fundamentów musi być zgodny z instrukcjami instalacji urządzeń placu  edukacyjno-rekreacyjnego, zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urządzeń, ze względu konieczność określenia sposobu instalacji w procesie uzyskania certyfikatu na urządzenie, mogą być wprowadzane jedynie przez producenta urządzeń lub w porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń pozostaje w gestii wykonawcy, ściśle według instrukcji montażu, opracowanej zgodnie z obowiązującymi normami i dostarczonej przez producenta. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcję montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

 1. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie/zgłoszeniu, wykonanym przez: Biuro Projektowe „ARAMIX”, kierownik biura: mgr inż. Architekt krajobrazu Iwonę Kublik.
 2. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
 3. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Załączony do ogłoszenia o zamówieniu przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zaleca się szczegółowe sprawdzenie załączonej dokumentacji.
 4. Na etapie składania ofert nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedstawi Zmawiającemu w wersji papierowej kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej (4 egzemplarze) zawierający ryczałtowy koszt wykonania poszczególnych elementów robót.
 5. Zamawiający wymaga obecności na budowie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty budowlane.
 6. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem:

- kierownika budowy,

- inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach.
 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 • Wybrany w niniejszym postepowaniu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej.
 • Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 • pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004;
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).
 • Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 • Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 • W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 9 pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
 • Część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 9 pkt 1, zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
 1. Termin realizacji zamówienia: 30.07.2018 r.
 2. Okres gwarancji: 60 miesięcy.
 3. Warunki płatności: przelew 30 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 4. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o parametrach równoważnych, nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającą aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobą z ww. uprawnieniami, Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoba nabyła prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz.65).

III. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:

Najniższa cena –  waga 100% ,

 1. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryterium będą liczone według następującego wzoru:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– załącznik nr 2.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez osoby zdolne do realizacji zamówienia (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Miasto Ostrów Mazowiecka i opatrzonej napisem: Oferta na: Wykonanie parku edukacyjno-rekreacyjnego w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 p.n. „Plac pełen radości przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 23.05.2018 r. do godz. 12.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 23.05.2018r.o godz. 12.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka, tel. (29) 679-54-61
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

1) Formularz Oferty (DOC, PDF)

2) Wykaz Osób (DOC, PDF)

3) Dokumentacja (ZIP)

4) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-05-09)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-05-09 16:11:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2018-05-09 16:15:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki