Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Remont stadionu przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej na działce nr ewid. 4110/2

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Remont stadionu przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej na działce nr ewid. 4110/2.

Dokumentacja przetargowa dot. zadania inwestycyjnego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=184996

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad przebiegiem robót budowlanych w/w inwestycji przez inspektora  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

3. Do obowiązków Inspektora należeć będzie pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Inspektor jest zobowiązany do pobytu na budowie w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Inspektor zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę.

4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy Nadzoru w stosunku do Zamawiającego określa wzorzec umowy (załącznik nr 2).

5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi dysponować osobą zdolną do wykonywania zamówienia:

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą wpis na listę członków izby samorządu zawodowego i uprawnienia w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej

lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).

6. Wykonawcy wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w rozumieniu Prawa budowlanego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie bieżni (z minimalną liczbą 4 torów na okrężnej) o nawierzchni poliuretanowej na stadionie, który uzyskał Świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

7. Termin wykonywania zamówienia: 30.10.2020r. (termin zakończenia i odbioru robót, może ulec przesunięciu)

8. Warunki płatności: przelew 30 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres zzp@ostrowmaz.pl na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć w formie elektronicznej:

 1. Wykaz wykonanych usług oraz Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 3 i 4.
 2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług oraz posiadanie uprawnień przez osoby wskazane w Wykazie osób.

IV. Termin złożenia oferty:

 

Oferty należy składać do dnia 06.12.2019r.

V. Kontakt

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Sylwia Katarzyna Kos, tel. (29) 679-54-61
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (PDF)

2. Formularz ofertowy (DOC, PDF)

3. Wykazy Osób Usług (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy (PDF)

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-12-02)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2019-12-02 15:45:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2019-12-02 15:50:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki