Porządek obrad

Ostrów Mazowiecka 16 listopada 2021 r.

BR. 0002. 8. 2020

Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834 ), oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1842. z późn. zm.), odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. w środę  o godz. 1400

Rada Miasta Ostrów Mazowiecka obradować będzie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się odległość. Sesja transmitowana będzie  na profilu  Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z XXVII, XXVIII i XXIX sesji.
 4. Perspektywa uregulowania sprawy terenu byłego cmentarza żydowskiego przy ul. Broniewskiego.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r., (projekt pdf 712 kB)
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2031 (projekt pdf 3323 kB).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji (projekt pdf 186kB) .
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok." (projekt pdf 230kB)
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. (projekt pdf 320)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”.(projekt pdf 498)
 5. Podjęcie uchwał:
  1.  w sprawie  wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa położonego na terenie miasta Ostrów Mazowiecka obręb 0001-/ dot. działek  282/1, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 284/,(projekt pdf 477)
  2. w sprawie  wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa położonego na terenie miasta Ostrów Mazowiecka obręb 0001-/ dot. działek  1810/5, 1810/25, 1810/3, 1810/29, 1810/11, 1810/20, 1810/18, 1810/16, 1810/14, 1810/12, 1810/10, 1810/30, 1810/31, 1810/7, 1810/22, 1810/23, 1810/19, 1810/17, 1810/21, 1810/24, 1810/26, 5473,5474,1810/36 i 1810/9/.(projekt pdf 478)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.(projekt pdf 110kB)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/157/2020 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnym.(projekt pdf 133kB)
 8. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2021 r.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Ostrów Mazowiecka w roku szkolnym 2020/2021.
 10. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2020 r.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert Krajewski

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2021-11-16)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2021-11-17 13:49:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2021-11-17 14:05:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki