Porządek obrad

Ostrów Mazowiecka 14 czerwca 2022 r.

BR. 0002. 5 2022

Zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583 ), odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. w środę w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Sesja rozpocznie się o godz. 1400

Sesja może się odbywać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Sesja transmitowana będzie  na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 1. Raport o stanie miasta Ostrów Mazowiecka za 2021 r.:
 1. debata nad Raportem o stanie miasta;
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka wotum zaufania (plik pdf 146 KB).
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrów Mazowiecka  za 2021 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 r.(plik pdf 205 KB) ;
 2. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka (plik pdf 250 KB).
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (plik pdf 1185);
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2035 (plik pdf 3634 KB ) ;
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r. (plik pdf 198 KB) 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Ostrów Mazowiecka (plik pdf 353 KB) .
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczenia i kontroli wykorzystania dotacji celowej z budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Ostrów Mazowiecka (plik.pdf 674 KB)
 3. Podjęcie uchwał:
 1.  w sprawie nadania nazwy placu na terenie miasta Ostrów Mazowiecka (plik pdf 430 KB) ,
 2. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka (plik pdf 380 KB),
 3. w sprawie zmiany nazw ulic i placu na terenie miasta Ostrów Mazowiecka (plik pdf 157).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa położnego na terenie miasta Ostrów Mazowiecka obręb 0001 (plik pdf 725 KB).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LI/336/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka (plik pdf 135 KB).
 3. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2022 r.
 4. Informacja Burmistrza Miasta na temat drogi osiedlowej i miejsc parkingowych w rejonie pl. Waryńskiego.
 5. Informacja z działalności Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska” w Ostrowi Mazowieckiej w 2021 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art: 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 200 3r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
 7. Informacje:
   1.  

a. z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

b. Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

16. Wolne wnioski i sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2022-06-14)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2022-06-15 11:01:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2022-06-15 11:21:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki