Porządek obrad

Ostrów Mazowiecka 23 maja 2023 r.

BR. 0002.6 2023

Zawiadamiam, że XLIX sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 40 i 572),
odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 r. w środę w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Sesja rozpocznie się o godz. 1400

Sesja transmitowana będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z  XLVIII  sesji Rady Miasta.
 4. Raport o stanie miasta Ostrów Mazowiecka za 2022 r.:
 1. debata nad Raportem o stanie miasta;
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka wotum zaufania.(plik pdf 163 KB)
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrów Mazowiecka  za 2022 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 r.; (plik pdf 255 KB) 
 2. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.(plik pdf 310 KB
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r., (plik pdf 1608 KB)
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038. (plik pdf 3716 KB)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy typu „A i B”  w Ostrowi Mazowieckiej. (plik pdf 343 KB)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. (plik pdf 271 KB)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka. (plik pdf 164 KB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. (plik pdf 327 KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w Ostrowi Mazowieckiej. (plik pdf 163 KB)
 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg:
 1. skargi z dnia 19 grudnia 2022 r., ( plik pdf 233 KB)
 2. skargi z dnia 27 grudnia 2022 r., (plik pdf 234 KB)
 3. skargi z dnia 30 grudnia 2022 r. (plik pdf 230 KB
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników, (plik pdf 165 KB
 2. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. (plik pdf 169 KB)
 1. Informacja o bezpieczeństwie miasta w 2022 r.
 2. Informacja o funkcjonowaniu kultury i sportu w mieście za 2022 r.
 3. Informacja o działalności  Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska” za 2022 r.
 4. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2023 r.
 5. Sprawozdania:
 1. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2022.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny za 2022 r. oraz potrzeby związane z ich realizacją.
 3. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.  
 1. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miasta za 2022.
 2. Informacje z działalności:
 1. Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
 2. Przewodniczącego Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert Krajewski

Wytworzył:
Robert Krajewski
(2023-05-23)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2023-05-23 13:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2023-05-24 10:17:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki