☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 25.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka 25  lipca  2016r.

OR. 0002.7 .2016

 

Zawiadamiam, że  XXII  sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( t.j.  z 2016 r. Dz. U. poz. 446), odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2016 r. /środa/ o godz. 1300 
w sali  konferencyjnej  Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z XXI sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta./Projekt/
 6. Podjęcie uchwał:
  a/  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok./Projekt/
  b/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023./Projekt/
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały Nr VIII/36/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka./Projekt/
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/51/2015 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka. /Projekt/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  oraz obszaru rewitalizacji dla Miasta Ostrów Mazowiecka. - Załącznik do wglądu w pok. 109 od dnia 1 sierpnia.2016r. /Projekt/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023”./Projekt/
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka. – Załącznik do wglądu w pok. 109. /Projekt/
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej „Ostrów Mazowiecka - dla poprawy życia mieszkańców.” /Projekt/
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej./Projekt/
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. /Projekt/
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. /Projekt/
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. /Projekt/
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. /Projekt/
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. /Projekt/
 19. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego miasta w okresie między sesjami.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Zbigniew Krych

Wytworzył:
Zbigniew Krych
(2016-07-27)
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2016-07-27 10:24:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2016-07-29 12:27:55)
 
 
ilość odwiedzin: 5711971

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X